Organizácia ŠKD

Oddelenie

1. oddelenie: II.B, IV.B

2. oddelenie: I.A, III.C

3. oddelenie: I.B, III.C

4. oddelenie: I.C, III.B

5. oddelenie: II.C, IV.A

6. oddelenie: II.B, IV.C

7. oddelenie: III.A, III.B, IV.B

Režim dňa

6.00 – 7.30 hod.: ranné schádzanie detí
Odpočinok, spoločenské hry, hry s hračkami, čítanie a pozeranie rozprávok, individuálne hry podľa výberu detí. O 7.40 pod dozorom vychovávateľky odchod detí do tried.

11.40 – 13.00 hod.: hygienické návyky, obed

13.00 -13.15 hod.: odpočinková činnosť
Odpočinkové a relaxačné hry /ilustrácie, stolové hry, dramatické improvizácie, prezeranie detských kníh a časopisov, hry na koberci, hry s hračkami, neformálna diskusia s deťmi, tvorivé hry.

13.15 – 14.00 hod.: výchovno-vzdelávacia činnosť
Spoločensko-vedná oblasť výchovy, prírodovedno-enviromentálna oblasť, esteticko-výchovná oblasť, pracovno-technická oblasť, telovýchovná, zdravotná a športová oblasť.

14.00 – 15.00 hod.: rekreačná činnosť
Výdatné pohybové aktivity, ktoré deti vykonávajú podľa možnosti na školskom dvore, na ihrisku. V prípade nepriaznivého počasia v telocvični alebo v triede formou pohybových hier.

15.00 – 15.15 hod.: olovrant

15.15 – 16.00 hod.: vzdelávacia oblasť
Didaktické hry, jazykolamy,  osemsmerovky, príprava na vyučovanie, písanie domácich úloh.

16.00 – 17.00 hod.: individuálne činnosti, odchody detí
Spoločenské a stolové hry, voľné hry, kreslenie, odchod detí domov.