Odborní zamestnanci

Milí rodičia, žiaci a kolegovia,
aj v tomto čase počas karantény je vám k dispozícii školský špeciálny pedagóg a školský psychológ. V prípade záujmu o online konzultáciu nás pokojne môžete kontaktovať prostredníctvom správy cez EduPage, alebo e-mailom.
E-mailové adresy:
Mgr. Beáta Vaľušová (školský špeciálny pedagóg): ssp.beatavalusova@gmail.com
Mgr. Barbora Rondziková (školský psychológ): barbora.psycholog@gmail.com

Bezpečnosť na internete

Chráňme deti

 

Ako psychicky zvládať dni počas pandémie COVID-19

 

 

Školský špeciálny pedagóg

Školský špeciálny pedagóg sa priamo podieľa na výchove a vzdelávaní žiaka so zdravotným znevýhodnením na bežnej škole. Podieľa sa na vypracovávaní individuálneho vzdelávacieho programu. V procese vyučovania poskytuje žiakovi individuálne špeciálno-pedagogické intervencie. Poskytuje konzultácie, rady a informácie učiteľom a rodičom žiaka. Podľa potreby spolupracuje s ostatnými poradenskými inštitúciami, predovšetkým s centrom špeciálno-pedagogického poradenstva, centrom pedagogicko-psychologického poradenstva, prípadne aj s lekármi.

Každý začlenený (integrovaný) žiak musí byť pravidelne sledovaný psychológomšpeciálnym pedagógom z príslušného poradenského zariadenia, prípadne vedený v lekárskej starostlivosti. Celkový priebeh vyučovacieho procesu zabezpečuje triedny učiteľ, školská špeciálna pedagogička a pedagogickí asistenti.

Špeciálny pedagóg pomáha učiteľom pri:

 • práci s deťmi so ŠVVP (špeciálny výchovno-vzdelávacie potreby),
 • podieľa sa na vytváraní IVP pre začlenených žiakov.

Termín stretnutia je potrebné si dohodnúť vopred prostredníctvom e-mailu:
ela.sestakova@gmail.com, prípadne aj  cez triedneho učiteľa.


Školský psychológ

Úlohou školského psychológa je psychologické poradenstvo a konzultácie v oblasti vzdelávania a výchovy. Poskytuje individudálne poradenstvo, ale aj skupinové aktivity v triede zamerané na rôzne oblasti týkajúce sa prežívania a správania.

Žiak sa môže na školského psychológa obrátiť v prípade, že:

 • má problémy súvisiace s učením,
 • trápi sa v rámci sociálnych vzťahov v škole, mimo školy, i v rodine,
 • niekto mu ubližuje,
 • potrebuje sa porozprávať o veciach, s ktorými sa nemá komu zveriť,
 • trápi ho problém kamaráta,
 • alebo ho trápia úplne iné záležitosti, s ktorými si nevie rady.

Pedagógovi pomáha psychológ pri:

 • porozumení problémov a potrieb žiakov
 • podieľa sa na vytváraní lepších podmienok a metód pre lepšiu spoluprácu medzi učiteľom a žiakom

Rodičia sa môžu na školského psychológa obrátiť:

 • kvôli konzultácii ohľadne výchovných a vzdelávacích problémov
 • pri riešení sociálnych vzťahov, či konfliktov.

V prípade záujmu o stretnutie, ma prosím kontaktujte prostredníctvom e-mailu:
barbora.psycholog@gmail.com, prípadne aj  cez triedneho učiteľa.