Pomocné dokumenty pre učiteľov :)

Sprievodca školským rokom 2021/2022 (bývalé Pedagogicko-organizačné pokyny)
Sprievodca školským rokom 2021/2022 (bývalé Pedagogicko-organizačné pokyny) boli schválené ministrom školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislavom Gröhlingom. Prvá časť dokumentu obsahuje usmernenia k organizácii školského roka, ktoré je ministerstvo školstva povinné vydávať a sú pre školy záväzné. V druhej časti poskytuje základné informácie i odporúčania k výchovno-vzdelávaciemu procesu v školách a školských zariadeniach, ktoré nie sú právne záväzné.

 

Centrálne úložisko digitálneho edukačného obsahu: https://viki.iedu.sk/landing

Kariérová výchova a poradenstvo

Podporná úroveň

 

Čitateľská gramotnosť

Vedenie školy ako koordinátor rozvoja čitateľskej gramotnosti
Slovenská pedagogická knižnica
Čitateľská gramotnosť na prvom stupni
Čitateľská gramotnosť na vyučovaní slovenského jazyka a literatúry

 

Finančná gramotnosť

Národný štandard finančnej gramotnosti verzia 1.2 (platný od 1.9.2017)
Metodika pre zapracovanie a aplikáciu tém finančnej gramotnosti
Metodická príručka pre implementáciu finančnej gramotnosti do vzdelávania na prvom stupni základných škôl
Ďalšie informačné zdroje
Projekt Viac ako peniaze
Portál finančnej osvety a ochrany finančného spotrebiteľa MF SR
Vzdelávací program Ja a peniaze

 

Štátny vzdelávací program

Inovovaný ŠVP pre 1. stupeň + rámcový učebný plán
Inovovaný ŠVP pre 1. stupeň + rámcový učebný plán

 

Cudzie jazyky

Informácie a podporné materiály k Európskemu jazykovému portfóliu
Relevantné výstupy projektov ECML
IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže
Súťaž „Európska značka pre jazyky“

 

Mediálna výchova

www.zodpovedne.sk
www.stopline.sk
www.ovce.sk
www.pomoc.sk

 

Zdravý životný štýl

 Akčný plán prevencie obezity na roky 2015 – 2025
Koncepciou práce so športovo talentovanou mládežou 18 na roky 2015 – 2020

 

Bezpečnosť a prevencia

www.bezpre.sk
www.minv.sk
www.statedu.sk

www.obchodsludmi.sk
www.prevenciasikanovania.sk

 

Informačné, komunikačné a iné technológie

www.zodpovedne.sk
www.stopline.sk
www.ovce.sk
www.pomoc.sk
www.slovakiana.sk