Verejné obstarávanie

Profil verejného obstarávateľa
Základná škola, Trebišovská 10, Košice je verejným obstarávateľom podľa § 6 ods. 1 písm. d)  zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).

Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov a sídlo: Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice
Štatutárny zástupca: Mgr. Peter Fábry
IČO: 35 546 123
DIČ: 202 166 92 87
Kontakt.: 055/6424647, zstrebke@gmail.com

 

Rekonštrukcia potrubia ÚK – 1. etapa
Dňa 12.4.2022 bola vyhlásená zákazka „Rekonštrukcia potrubia ÚK – 1. etapa“ prostredníctvom systému Eranet s termínom predloženia ponúk do 28.4.2022 do 08:00 hod.
Záujemcovia sa môžu zaregistrovať a získať súťažné podklady na webovej adrese https://sss.eranet.sk/.