Výchovné poradenstvo

Pomocník pri výbere strednej školy: https://www.strednapreteba.sk/

Informácie o prijímacom pokračovaní

Testovanie T5-2023, T9-2023

Zoznam stredných škôl

Voľba povolania 2023

 

Výchovný poradca: RNDr. Ingrid Jurisová

Konzultačné hodiny: streda  od 14:00 hod.  do 15:30 hod.
konzultáciu je potrebné vopred dohodnúť na telefónnom čísle: 055/64 24 647

Výchovný poradca:

• plní úlohy školského poradenstva v otázkach výchovy, vzdelávania, profesijnej orientácie detí a v oblasti prevencie problémového vývinu detí.
• poskytuje konzultácie žiakom, rodičom, zákonným zástupcom a učiteľom.
• sprostredkuje spoluprácu školy s odbornými zariadeniami, ktoré sa zaoberajú starostlivosťou   o deti.

Obsahom jeho práce v škole je spolupráca:

• s vedením školy,
• školským psychológom,
• koordinátorom prevencie,
• s pedagógmi,
• s triednymi učiteľmi,
• so žiakmi,
• s rodičmi,
• s centrami pedagogicko – psychologického poradenstva a prevencie,
• s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny,
• so strednými školami.

Výchovný poradca vykonáva  administratívnu agendu:

Realizuje kariérne poradenstvo (usmerňuje žiakov v profesijnej orientácii, sprostredkováva im potrebné informácie, organizuje pre nich návštevu workshopov stredných škôl).

Vedie evidenciu žiakov končiacich školskú dochádzku v ZŠ a spracováva podklady a prehľady o profesijnej orientácii žiakov.

Zodpovedá za predloženie prihlášok riaditeľovi školy v súlade so záväznými a vyhláškou danými termínmi a prihlášky včas odosiela na stredné školy..
Na evidenciu a spracovanie informácií využíva program Proforient.