Výchovné poradenstvo

Termíny rozhodnutia o prijatí žiaka, doručenia potvrdenia o nastúpení/nenastúpení žiaka na štúdium na strednej škole

Potvrdenie o nastúpení/nenastúpení žiaka na štúdium

 

Ako podať elektronickú prihlášku cez EduPage – postup pre rodičov

Proces zberu a odosielania prihlášok na stredné školy v školskom roku 2020/2021

Zoznam študijných odborov a učebných odborov, pri ktorých sa vyžaduje potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti žiaka študovať príslušný odbor vzdelávania na školský rok 2021/2022

Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti žiaka študovať príslušný odbor vzdelávania na školský rok 2021/2022

 

Rozhodnutie ministra školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 a § 161k zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ohľadom informácií o zmene termínu na podanie prihlášok na stredné školy

 

Ponuky stredných škôl: https://www.zstrebisovska10.sk/stredne-skoly/

Pomocník pri výbere strednej školy: https://www.strednapreteba.sk/

 

Zmeny v termínoch testovania žiakov 9. ročníka a príjímacieho konania na SŠ

Informácie o prijímacom pokračovaní

Zoznam stredných škôl

Prezentácia – Voľba povolania

 

Výchovný poradca: RNDr. Ingrid Jurisová

Konzultačné hodiny: streda  od 14:00 hod.  do 15:30 hod.
konzultáciu je potrebné vopred dohodnúť na telefónnom čísle: 055/64 24 647

Výchovný poradca:

• plní úlohy školského poradenstva v otázkach výchovy, vzdelávania, profesijnej orientácie detí a v oblasti prevencie problémového vývinu detí.
• poskytuje konzultácie žiakom, rodičom, zákonným zástupcom a učiteľom.
• sprostredkuje spoluprácu školy s odbornými zariadeniami, ktoré sa zaoberajú starostlivosťou   o deti.

Obsahom jeho práce v škole je spolupráca:

• s vedením školy
• školským psychológom
• koordinátorom prevencie
• s pedagógmi
• s triednymi učiteľmi
• so žiakmi
• s rodičmi
• s centrami pedagogicko – psychologického poradenstva a prevencie
• s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny
• so strednými školami

Výchovný poradca vykonáva  administratívnu agendu:

Realizuje kariérne poradenstvo (usmerňuje žiakov v profesijnej orientácii, sprostredkováva im potrebné informácie, organizuje pre nich návštevu workshopov stredných škôl).

Vedie evidenciu žiakov končiacich školskú dochádzku v ZŠ a spracováva podklady a prehľady o profesijnej orientácii žiakov.

Zodpovedá za predloženie prihlášok riaditeľovi školy v súlade so záväznými a vyhláškou danými termínmi a prihlášky včas odosiela na stredné školy..
Na evidenciu a spracovanie informácií využíva program Proforient.