Výchovné poradenstvo

 Sumár z usmernenia Ministerstva školstva o organizácii prijímacích pohovorov na stredné školy

Záväzné potvrdenie o nastúpení/nenastúpení na štúdium na strednú školu

Kritériá prijímacieho konania na všetky odbory vzdelávania strednej školy

https://www.ucimenadialku.sk/usmernenia/prijimacie-pohovory-na-ss/

 

Výchovný poradca: RNDr. Ingrid Jurisová

Konzultačné hodiny: streda  od 14:00 hod.  do 15:00 hod.
konzultáciu je potrebné vopred dohodnúť na telefónnom čísle: 055/64 24 647

Výchovný poradca:

• plní úlohy školského poradenstva v otázkach výchovy, vzdelávania, profesijnej orientácie detí a v oblasti prevencie problémového vývinu detí.
• poskytuje konzultácie žiakom, rodičom, zákonným zástupcom a učiteľom.
• sprostredkuje spoluprácu školy s odbornými zariadeniami, ktoré sa zaoberajú starostlivosťou   o deti.

Obsahom jeho práce v škole je spolupráca:

• s vedením školy
• školským psychológom
• koordinátorom prevencie
• s pedagógmi
• s triednymi učiteľmi
• so žiakmi
• s rodičmi
• s centrami pedagogicko – psychologického poradenstva a prevencie
• s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny
• so strednými školami

Výchovný poradca vykonáva  administratívnu agendu:

Realizuje kariérne poradenstvo (usmerňuje žiakov v profesijnej orientácii, sprostredkováva im potrebné informácie, organizuje pre nich návštevu workshopov stredných škôl).

Vedie evidenciu žiakov končiacich školskú dochádzku v ZŠ a spracováva podklady a prehľady o profesijnej orientácii žiakov.

Zodpovedá za predloženie prihlášok riaditeľovi školy v súlade so záväznými a vyhláškou danými termínmi a prihlášky včas odosiela na stredné školy..
Na evidenciu a spracovanie informácií využíva program Proforient.

Prezentácia – Voľba povolania