Výberové konania

V zmysle zákona NR SR č. 138/2019 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorými sa dopĺňajú niektoré zákony zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pedagogických a odborných zamestnancov.

 

Začiatok pracovného pomeru od 1. mája 2021

Špeciálny pedagóg

Kategória

Špeciálny pedagóg

Kvalifikačné predpoklady

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

Platové podmienky

V zmysle zákona č. 553/2009 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, v znení neskorších predpisov (od 976,50 € – 6. platová trieda, začínajúci PZ + dĺžka praxe podľa predložených dokladov).

Požadované doklady

– žiadosť,

– životopis,

– súhlas so spracovaním osobných údajov,

– kópie dokladov o nadobudnutom vzdelaní.

 

Všetky doklady je potrebné doručiť výlučne e-mailom

do 13. apríla 2021 na riaditeľstvo školy.

 

Košice 09. 04. 2021

Mgr. Peter Fábry – riaditeľ školy