Čítame pre radosť

Účelom výzvy je posilnenie pozitívneho vzťahu ku knihám a čítaniu a budovanie čitateľského sebavedomia u detí a mladších žiakov.

Cieľom výzvy je zriadiť alebo doplniť triedne knižnice v triedach materských škôl pre deti, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné, ako aj v triedach prvého a druhého ročníka základnej školy. Oprávnení žiadatelia
Materské školy, základné školy, špeciálne materské

Definícia triednej knižnice: Triedna knižnica predstavuje strategické miesto, ktoré je v triede neustále prístupné pre všetky deti a mladších žiakov (ďalej len “deti”). Jej zámerom je posilniť pozitívny vzťah ku knihám i čítaniu u detí, budovať čitateľské sebavedomie a zručnosti každého dieťaťa. Dosahuje to prostredníctvom primeraného výberu kníh, ktorý je prispôsobený individuálnym záujmom a aktuálnym schopnostiam i potrebám detí. Knihy sú vyberané tak, aby boli pre deti atraktívne, posilnili ich motiváciu hľadať v knihe zážitok a čítať dobrovoľne aj mimo vyučovacích hodín. Správny výber kníh do triednej knižnice je predpokladom k tomu, aby sa deti stali samostatnými čitateľmi. Knižný fond je preto vhodné priebežne obmieňať.

Stránka projektu: https://www.minedu.sk/rozvojovy-projekt-citame-pre-radost/