Niečo z histórie

Škola vyše 50 rokov žije intenzívnym plnením svojho poslania, dosahuje vynikajúce výsledky v meste, okrese, kraji i v celoslovenských súťažiach. Od roku 1969 môžeme listovať  v knihe jej života, hľadať a objavovať všetko to dobré, čo sa za tie roky urobilo. Svoj životopis začala písať 1.9.1969. Zadobu  svojej existencie prešla mnohými zmenami, no jej hlavnou úlohou bolo, je a bude pripravovať žiakov do života. V prvých rokoch muselo vyučovanie prebiehať v dvojsmennej prevádzke. Pri škole bol postavený bazén, športový areál, gymnastická hala. Tieto skutočnosti dali základ pre mnohé športové aktivity, a preto škola dostala prívlastok –škola so športovým zameraním najmä na plávanie , atletiku a gymnastiku. V roku 2005 gymnastická hala zhorela, na jej mieste v roku 2017 vyrástla nová športová hala Kalimero a multifunkčné ihrisko, ktoré využívajú aj žiaci našej školy. V rokoch 2010-2011 prebehla modernizácia a rekonštrukcia školy zameraná na zateplenie, opravu strechy a výmenu okien. V roku 2011 prebehla aj najväčšia rekonštrukcia bazénu. V roku 2016 s finančnou pomocou mesta bola postavená nová atletická dráha. Škola so športovou tradíciou chce naďalej žiakom umožniť využívať všetky športové aktivity. Túto úlohu má zakotvenú aj v ŠkVP a rozvíja ju aj  v krúžkovej činnosti . Spolupracuje so športovými klubmi – FanyGym, ŠK UNI, FC Košice, CVČ. Do histórie sa zapísali mnohé ďalšie aktivity školy, z nich najvýznamnejšia bola dlhoročná spolupráca s nemeckým mestom Wuppertal.

Je radostné konštatovať, že škola má aj v dnešných časoch dostatok žiakov, že prácu tunajších učiteľov oceňujú nielen žiaci, ale aj rodičia, ktorí nám s dôverou zverujú svoje ratolesti, aby sme ich pripravili do života, aby sme ich viedli, formovali, vychovávali, ale hlavne učili. Žiakom sa spoločne snažíme odovzdať množstvo vedomostí primerané ich schopnostiam a danostiam, pristupovať k nim individuálne a pripraviť ich adekvátne k zvolenému štúdiu na stredných školách. Vedieme ich k zodpovednosti za vlastné konanie, posilňujeme vzájomnú dôveru, priateľskosť a uvedomelú disciplínu. Veľký dôraz kladieme na nadstavbu vyučovacieho procesu  zapájaním žiakov do súťaží, olympiád a pretekov v oblastiach, v ktorých majú predpoklady uspieť a rozvinúť svoj talent a šikovnosť.

Žiaci majú možnosť rozvíjať svoje nadanie a záľuby v mnohých krúžkoch, z ktorých dominujú najmä tie, pre ktoré má škola vytvorené podmienky. Uskutočňujeme plavecké výcviky, školy v prírode, lyžiarske výcviky, každoročne sa organizujú školské výlety nielen za krásami a históriou Slovenska, ale aj do zahraničia. Neodmysliteľnou súčasťou života školy sú  spoločenské a kultúrne vystúpenia našich žiakov, návštevy kultúrnych podujatí, zapájame sa do celoslovenských i mestských projektov, organizujeme zbery druhotných surovín, vytvárame školské súťaže, do školy pozývame umelcov a súbory so zábavnými, výchovnými a vzdelávacími programami.