Organizácia ŠKD

Žiadosť o prijatie dieťaťa do školského klubu detí na školský rok 2020/2021

 

V prípade potreby konzultácie a dotazov ŠKD píšte na e-mailovú adresu jana.velika19@gmail.com.

 

Oddelenie

1. oddelenie: I.A, II.A

2. oddelenie: I.B, II.A

3. oddelenie: II.B, II.C

4. oddelenie: I.C, II.C

5. oddelenie: IV.A, III.B

6. oddelenie: IV.A, III.A

7. oddelenie: IV.B, III.C

8. oddelenie: IV.A, IV.B, IV.C

Režim dňa

6.00 – 7.30 hod.: ranné schádzanie detí
Odpočinok, spoločenské hry, hry s hračkami, čítanie a pozeranie rozprávok, individuálne hry podľa výberu detí. O 7.40 pod dozorom vychovávateľky odchod detí do tried.

11.40 – 13.00 hod.: hygienické návyky, obed

13.00 -14.00 hod.: oddychová činnosť, tematická oblasť výchovy
Oddychové a relaxačné hry /ilustrácie, stolové hry, dramatické improvizácie, prezeranie detských kníh a časopisov, hry na koberci, hry s hračkami, neformálna diskusia s deťmi, tvorivé hry a činnosti v oddeleniach/.

14.00 – 15.00 hod.: rekreačná činnosť
Výdatné pohybové aktivity, ktoré deti vykonávajú podľa možnosti na školskom dvore, na ihrisku. V prípade nepriaznivého počasia v telocvični alebo v triede formou pohybových hier.

15.00 – 15.45 hod.: príprava na vyučovanie

15.45 – 16.00 hod.: presun detí z horného pavilónu (tretiaci a štvrtáci) do dolného pavilónu z dôvodu dlhej služby

15.45 – 17.00 hod.: individuálne činnosti, odchody detí
Spoločenské a stolové hry, voľné hry, kreslenie, odchod detí domov.