Webové sídlo

Vyhlásenie o splnení pravidiel prístupnosti webového sídla:

Toto webové sídlo www.zstrebisovska10 spravuje Základná škola, Trebišovská 10, Košice a je spracované a naplnené v súlade s platnou legislatívou, podľa pravidiel prístupnosti webového sídla podľa prílohy č. 1 Výnosu o štandardoch pre IS VS MF SR č. 312/2010 Z. z. (vydaný vo Finančnom spravodajcovi) s výnimkou § 11 písm. f) druhého až piateho bodu, § 13 písm. d) a e), § 15 písm. g) až i), § 17, § 18 písm. c) a e), § 21 písm. a) tretieho a štvrtého bodu, § 44 a 45, bodov 8.2, 8.3, 12.5, 13.1, 13.3 písm. a), 13.11 a 13.15 prílohy č. 1, príloh č. 3 a 4 a § 18 písm. d), §25, §26.

Správca obsahu:

Základná škola
Trebišovská 10
040 11 Košice
IČO: 035546123

Informácie o napĺňaní webového sídla: zstrebke@gmail.com

Technický prevádzkovateľ:

WebSupport s.r.o.
Staré Grunty 12
841 04 Bratislava
Slovenská republika
IČO: 36 421 928
helpdesk@websupport.sk, obchod@websupport.sk

Kompetencie:

Poskytovanie základného vzdelávania v zmysle Zriaďovateľskej listiny zo dňa 1.7.2002 v znení jej dodatkov. Od 23.04.2003 prešla do zriaďovateľskej pôsobnosti, ktorou je Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 04011 Košice. Základná škola hospodári s majetkom, ktorý je vo vlastníctve mesta Košice, a ktorý má zverený do správy na základe zmluvy o zverení hnuteľného majetku mesta do správy č. 264/2005 zo dňa 20.4.2005 a zmluvy o zverení nehnuteľného majetku mesta do správy č. 263/2005 zo dňa 20.4.2005. Základná škola je finančnými vzťahmi napojená na rozpočet mesta Košice. Základná škola samostatne hospodári s pridelenými prostriedkami. V právnych vzťahoch vystupuje Základná škola vo vlastnom mene. Základná škola ako správca vykonáva právne úkony pri správe majetku obce v mene obce.

Vyučovanie prebieha v časoch :

1. hodina        08.00 hod. – 08.45 hod.
2. hodina        08.55 hod. – 09.40 hod.
3. hodina        10.00 hod. – 10.45 hod.
4. hodina        10.55 hod. – 11.40 hod.
5. hodina        11.50 hod. – 12.35 hod.
6. hodina        12.45 hod. – 13.30 hod.

Konzultačné hodiny pre verejnosť:

riaditeľ školy: utorok 10.00 – 14.00 hod.
riaditeľ školy: štvrtok 13.30 – 15.30 hod.
výchovný poradca: streda 14.00 – 15.30 hod.