Poplatky v ŠKD

Mesto Košice ako zriaďovateľ škôl a školských zariadení v súlade s opatrením Úradu verejného zdravotníctva SR a v súlade s rozhodnutím ministra školstva o prerušení školského vyučovania v školách od 30.3.2020 do odvolania a prerušení prevádzky školských zariadení od 30.3.2020 do odvolania rozhodlo, že zákonní zástupcovia detí a žiakov počas doby prerušenia školského vyučovania v školách a prevádzky školských zariadení nebudú uhrádzať príspevok na činnosť školského klubu detí. Od apríla neuhrádzať príspevok v školskom klube detí, je potrebné zrušiť trvalé príkazy. Preplatky budú vrátené.

 

Riaditeľstvo ZŠ Trebišovská 10, Košice oznamuje zákonným zástupcom žiakov, ktorí navštevujú ŠKD, že poplatok za ŠKD vo výške  11,- € mesačne môžu platiť priamo na účet bankovým prevodom alebo poštovou poukážkou vždy do 15-teho dňa v mesiaci.

Poplatok za ŠKD je určený v zmysle VZN Košice č. 103 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach.

Pokiaľ zákonný zástupca dieťaťa neuhradí stanovený príspevok za pobyt v ŠKD a boli využité všetky primerane dostupné spôsoby na zabezpečenie úhrady, rozhodne riaditeľ školy o vyradení dieťaťa z ŠKD.

Číslo účtu: SK44 5600 0000 0093 0906 0002

Variabilný symbol: mesiac, rok (092017)

Správa pre prijímateľa: meno žiaka, trieda

Poplatok sa platí iba počas školského roka.

 Za pochopenie a akceptovanie tohto oznamu vopred ďakujeme.

 

 Všeobecne záväzné nariadenie č.103: O určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je mesto Košice