Poplatky v ŠKD

Riaditeľstvo ZŠ Trebišovská 10, Košice oznamuje zákonným zástupcom žiakov, ktorí navštevujú ŠKD, že poplatok za ŠKD vo výške  11,- € mesačne môžu platiť priamo na účet bankovým prevodom alebo poštovou poukážkou vždy do 10-teho dňa v mesiaci.

Poplatok za ŠKD je určený v zmysle VZN Košice č. 103 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach.

Pokiaľ zákonný zástupca dieťaťa neuhradí stanovený príspevok za pobyt v ŠKD a boli využité všetky primerane dostupné spôsoby na zabezpečenie úhrady, rozhodne riaditeľ školy o vyradení dieťaťa z ŠKD.

Číslo účtu: SK44 5600 0000 0093 0906 0002

Variabilný symbol: mesiac, rok (092017)

Správa pre prijímateľa: meno žiaka, trieda

Poplatok sa platí iba počas školského roka.

 Za pochopenie a akceptovanie tohto oznamu vopred ďakujeme.

 

 Všeobecne záväzné nariadenie č.103: O určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je mesto Košice