Podporný tím

Na našej škole pôsobí inkluzívny tím, v rámci národného projektu Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II. Tvorí ho školský psychológ, školský špeciálny pedagóg a asistenti učiteľa. Tento tím úzko spolupracuje s ďalšími pedagógmi školy, výchovným poradcom a koordinátorom prevencie školy, zákonnými zástupcami, ale aj so zamestnancami poradenského centra CPP Zuzkin park 10, a ďalšími externými odborníkmi.

 

Cieľom práce inkluzívneho tímu je pomáhať všetkým žiakom pri prekonávaní bariér vo výchove a vzdelávaní, a vytvárať predpoklady na zlepšenie výchovnovzdelávacích výsledkov žiakov. Členovia tímu sa podieľajú na tvorbe inkluzívnej kultúry v škole.

 

Členovia podporného tímu:

Školský špeciálny pedagóg: Mgr. Beáta Belenyesiová
e-mail: ssp.beatavalusova@gmail.com

Školský špeciálny pedagóg poskytuje odbornú starostlivosť žiakom vzdelávajúcim sa formou integrácie, ale aj tým, ktorí to aktuálne potrebujú. Venuje sa intervencii  a reedukácii, zameranejna zmiernenie ťažkostí v učení cielenými cvičeniami.Vypracováva individuálne výchovno-vzdelávacie programy a poskytuje odborné konzultácie učiteľom a zákonným zástupcom.

 

Školský psychológ: Mgr. Lucia Cinculová
e-mail: psychologicka.trebisovska10@gmail.com

Školský psychológ pomáha žiakom pri ťažkostiach v prežívaní, správaní, vzťahoch, osobných problémoch. Vykonáva konzultačnú a poradenskú činnosť žiakom, učiteľom, zákonným zástupcom.

 

Pedagogickí asistenti:

Pedagogický asistent je prítomný v triede pri žiakoch na základe písomného odporúčania z poradenského centra a koordinuje jeho činnosť, v prípade potreby pracuje aj s inými žiakmi podľa dohody s vyučujúcimi, so špeciálnym pedagógom a školským psychológom.

 

V prípade záujmu o konzultáciu s jednotlivými členmi inkluzívneho tímu, Vás prosíme o kontaktovanie vopred, prostredníctvom EduPage, alebo cez triedneho učiteľa.

 

Užitočné linky:

Centrum poradenstva a prevencie (CPP) Zuzkin park 10, Košice: https://www.cppke.sk

Linka detskej istoty: http://www.ldi.sk

Internetová poradňa pre mladých: https://ipcko.sk

Linka dôvery Nezábudka: https://linkanezabudka.sk

Pomoc obetiam násilia: http://www.pomocobetiam.sk 

Liga za duševné zdravie: https://www.dusevnezdravie.sk

Projekt Ovce.sk – ochrana a bezpečnosť detí a mládeže na internete: http://sk.sheeplive.eu