Rada rodičov

Rodičovský príspevok:

Predčíslo-číslo účtu/kód banky: 000000-4000834388/7500
IBAN: SK6075000000004000834388
BIC – SWIFT kód CEKOSKBX
(Banka príjemcu): Československá obchodná banka, a.s. /ČSOB/
Názov príjemcu: RZ pri ZŠ Trebišovská 10, KE
Platba: 15,00 EUR – jedno dieťa, 20,00 EUR – dve a viac detí
Variabilný symbol: 0020212022
Špecifický symbol: 0000000000
Konštantný symbol: 0308
Správa pre príjemcu: Meno a priezvisko žiaka, trieda (viac tried v prípade súrodencov)