Profil verejného obstarávateľa

Základná škola, Trebišovská 10, Košice je verejným obstarávateľom podľa § 6 ods. 1 písm. d)  zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).

Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov a sídlo: Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice
Štatutárny zástupca: Mgr. Peter Fábry
IČO: 35 546 123
DIČ: 202 166 92 87
Kontakt.: 055/6424647, zstrebke@gmail.com