Ochrana osobných údajov

Základná škola, IČO: 035546123, Trebišovská 10, 040 011 Košice ako prevádzkovateľ informačného systému zverejňuje za účelom dodržiavania spravodlivosti a transparentnosti voči dotknutým osobám toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov pod názvom ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV v zmysle článku 13 a príslušných recitálov Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“) a zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“).

Plné znenie zásad ochrany osobných údajov

Registratúrny plán

 

Zmluvy s jednotlivými sprostredkovateľmi (sprostredkovateľské zmluvy):
Zmluvy o spracúvaní osobných údajov

Zásady ochrany osobných údajov prevádzkovateľa internetu:
https://www.websupport.sk/ochrana-osobnych-udajov

Zodpovedná osoba:
CUBS plus, s.r.o.,
Masarykova č. 21
040 01 Košice

Kontakt na zodpovednú osobu:
+421 918 434 374
+421 903 608 164
oou@cubsplus.sk
http://www.cubsplus.sk/

Informácie o súboroch typu Cookies