Dokumenty

Školský vzdelávací program – 2019/2020
Učebné osnovy ISCED 1 – 2019/2020
Učebné osnovy ISCED 2 – 2019/2020
 Školský výchovný program – 2019/2020
  Školský poriadok školy – 2019/2020
 Školský poriadok školy – 2019/2020
 Školský poriadok ŠKD – 2019/2020
 Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti ZŠ za školský rok 2018/2019
 Pedagogicko-organizačné pokyny na školský rok 2019/2020
 Vnútorná smernica riaditeľa školy k prevencii a riešeniu šikanovania žiakov