Nedaj sa, hovor o tom!

Žiaci druhého stupňa si v piatok 14.4.2023 spestrili vyučovanie edukatívnym multimediálnym predstavením s názvom NEDAJ SA, HOVOR O TOM. Ide o projekt realizovaný pod záštitou MŠVVaŠ SR v spolupráci s Policajným zborom. Odborné konzultácie poskytlo CPP v Košiciach. Pozornosť žiakov upútala kombinácia divadla, kina a koncertu, ktorá im priblížila problematiku šikanovania, rasizmu, fyzického násilia, kyberšikanovania a sexuálneho obťažovania. Žiakov zaujali video-výpovede známych osobností, ktoré to zažili na sebe, alebo svojich blízkych.

Koordinátor akcie: Ing. Kassayová Denisa