Oznamy

Riaditeľstvo školy po oznámení a prerokovaní s regionálnym úradom verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach oznamuje prerušenie výchovno-vzdelávacieho procesu z dôvodu vysokého počtu chýbajúcich žiakov na chrípkové ochorenie. Prerušenie výchovno-vzdelávacieho procesu bude od 30.01.2019 do 31.01.2019 (dva dni).
V piatok sú polročné prázdniny.
Nástup do školy bude 4.2.2019.
Vysvedčenia dostanú žiaci v pondelok.


Dňa 16. 01. 2019 od 16.00 hod. do 18.00 hod. sa uskutočnia v triedach triedne aktívy.


Vianočné prázdniny pre žiakov začínajú 23.12.2018 do 07. 01.2019. Začiatok vyučovania: 08.01.2019.
Dňa 16.1.2019 od 16.00 hod. do 18.00 hod. sa uskutočnia v triedach triedne aktívy.


V zmysle § 150 ods. 5 Zákona č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) oznamujem, že udeľujem riaditeľské voľno pre žiakov našej školy na 21. novembra 2018  (okrem žiakov 5. ročníka) z organizačných dôvodov – Testovanie žiakov 5. ročníka.


V zmysle § 150 ods. 5 Zákona č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) oznamujem, že udeľujem riaditeľské voľno pre žiakov našej školy na 29. októbra 2018 z prevádzkových dôvodov.Dňa 13.9.2018 o 17.00 hod. sa uskutočnia v triedach triedne aktívy. O 18.00 hod. bude zasadnutie triednych dôverníkov v učebni biológie.


Slávnostné otvorenie školského roka 2018/2018 bude 3.9.2018 o 8.00 hod. na školskom dvore.
8.00 hod. – 8.45 hod. – otvorenie školského roka 2018/2019,
8.45 hod. – 9.30 hod. – triednické hodiny v triedach,
9.30 hod. – ukončenie dňa.
Na obedy sa prihlasujú rodičia v školskej jedálni (6424311)
ŠKD činnosť začína 4.9.2018 o 6.00 hod.

Oznam pre prvákov
Rodičia s deťmi sa stretnú v triedach.
Triedne učiteľky si deti z tried odprevadia na školský dvor.
Triedny aktív pre 1. ročník bude 5.9.2018 o 17.00 hod.