Policajná akadémia

Po polročnej prestávke sme sa s obrovskou chuťou vrátili k projektu POLICAJNÁ AKADÉMIA pod vedením nadporučíka E. Glovčíkovej, ktorá v rámci prevencie závislostí a patologických javov zaškoluje žiakov tried 6. A.B.C . Projekt pozostáva z piatich prednášok na témy: 1. Zoznámte sa s našou políciou 2. Bezpečne na internete 3. Každý je iný! 4. Na ceste nie si sám! 5. Stop násiliu!

Nadp. Mgr. E. Glovčíková z ORPZ v Košiciach zábavnou formou žiakom približuje oblasť práce Polície, dopravnou výchovou, rizikami virtuálneho prostredia a s tým spojenou kyberšikanou a s bezpečným používaním internetu a sociálnych sietí. Na posledných dvoch prednáškach sa venuje rasizmu a domácemu násiliu prijateľnou a veku vhodnou formou. Žiaci dostali pracovný zošit, rôzne materiály a ceny a nakoniec dostanú OSVEDČENIA o ukončení policajnej akadémie.

Koordinátorka projektu: Ing. Kassayová Denisa