Praktická fyzika

Žiaci 8.A navštívili 17.5. 2019 fyzikálny labák v Steel parku. Téma: Ako zachytáva netopier pohyby?
Na základe senzora polohy pozorovali, znázorňovali a napodobňovali rôzne pohyby (rovnomerné, zrýchlené).Náplňou laboratória bolo experimentovanie v menších skupinách pod vedením lektora s dôrazom na interakciu všetkých žiakov a rozvoj ich experimentálnych zručností. Pracovali s LabQuestom (prenosné meracie rozhranie) – na jeho displeji sa postupne vykresľuje graf pohybu. Labák je súčasťou Bádateľského prírodovedného laboratória.
Žiaci tejto triedy navštívili aj Klamárium v Kulturparku. Na príklade optických klamov si vyskúšali niektoré všeobecné princípy ľudského zrakového vnímania.