Preventívne aktivity na I. stupni

V mesiaci marec robili rovesnícke skupiny zo 7. C v oblasti prevencie návykových látok prednášky v triedach na I. stupni (4. A, 3. A, 3. B). Úlohou rovesníkov je hlavne neformálne pozitívne ovplyvňovanie svojich a mladších vrstovníkov. Ide o 3 cca päťčlenné skupiny, ktoré si pod vedením šk. koordinátora prevencie pripravili prezentácie, plagáty a aktivity zamerané na látkové a nelátkové závislosti, ktoré prezentujú v danej triede. Žiaci sa skôr stotožnia s názormi vrstovníkov ako dospelých, preto sú tieto stretnutia efektívne a budeme v nich pokračovať.