Rovesnícky program VI. C

V spolupráci s CPP (Centrum poradenstva a prevencie, Zuzkin park) je naša škola zapojená do vzdelávacieho programu v oblasti prevencie závislostí a na rozvoj životných spôsobilostí pod názvom. Rovesnícky program prevencie závislostí (PEER skupina). Program absolvovali a úspešne ukončili prevzatím certifikátu vybraní žiaci 6. C triedy. Pod vedením PaedDr. L. Olajošovej zážitkovými aktivitami zameranými na formovanie pozitívnych postojov v skupine rovesníkov a na ovplyvňovanie ich správania v zmysle podpory zdravého spôsobu života, pozitívnej životnej orientácie a organizácie kvalitného využívania voľného času to rovesníci úspešne zvládli. Program bol rozdelený do troch stretnutí v rozsahu 3 – 4 vyučovacích hodín 1x týždenne. Úlohou rovesníkov je hlavne neformálne pozitívne ovplyvňovanie svojich vrstovníkov. Pod vedením školského koordinátora prevencie budú naďalej na sebe pracovať a prednášať o danej téme v nižších ročníkoch.

Zodpovedná osoba: Ing. Kassayová Denisa