Účelové cvičenie

September a jún sa v školskom kalendári na našej škole nezaobíde bez účelového cvičenia. 16. a 17. júna 2022 žiaci 2. stupňa absolvovali praktickú i teoretickú časť účelového/branného cvičenia, kde si osvojili vedomosti v 5 základných oblastiach: Prvá pomoc, Dopravná výchova, Civilná ochrana, Pohyb a pobyt v prírode + turistické značky a skupinová práca – znázornenie geometrických tvarov v stanovenom časovom intervale.

Vo štvrtok 16.6.2022 si žiaci naštudovali a prečítali teóriu týkajúcu sa jednotlivých oblastí a v piatok 17.6.2022 ich čakala súťaž na stanovištiach. Súťaž pozostávala z praktických a teoretických otázok z piatich vyššie uvedených oblastí. Po absolvovaní vybraných stanovíšť sa konalo vyhodnotenie a ocenenie tried s najvyšším počtom získaných bodov v jednotlivých disciplínach.

Najviac bodov na 5 stanovištiach a konečné 1. miesto získala trieda VII.B, na 2. mieste sa umiestnila trieda V.A3.miesto obsadila trieda VII.C.

Veríme, že osvojené vedomosti a nadobudnuté zručnosti žiaci budú vedieť použiť v praxi a v každodennom živote. Tešíme sa na septembrové účelové cvičenie, ktoré našich žiakov zasa niečo nové naučí.