Darujte 2 % škole

Darujte 2 % (3 %) z dane z príjmov Rodičovskému združeniu pri ZŠ Trebišovská 10, Košice

Milí rodičia a priatelia školy!

Podľa Zákona č. 595/2003 Z. z. O dani z príjmov môžete ako platiteľ dane z príjmu rozhodnúť, kam pôjdu dve percentá Vami zaplatených daní. Záleží len na Vás, či pôjdu do štátneho rozpočtu alebo nimi podporíte občianske združenie, konkrétne Rodičovskému združenie pri Základnej škole, Trebišovská 10, Košice. Získané finančné prostriedky sú čerpané v rámci projektov na rozvoj vzdelávania a športu v našej škole.

 

Použitie 2 % (3 %) z dane v kalendárnom roku 2021:

Na základe podnetov a návrhov zo strany pedagógov na zlepšenie vyučovacieho procesu boli schválené rodičovskou radou a následne zakúpené didaktické pomôcky na skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu.

 

Ako poukázať 2% (3 %):

do 31. marca 2022

Podanie daňových priznaní zo strany daňovníkov (fyzické osoby), ktorí podávajú daňové priznanie + podanie daňových priznaní právnickými osobami – Vyhlásenie je už súčasťou daňového priznania

do 30. apríla 2022

Zasielanie vyhlásení zo strany daňovníkov, za ktorých daňovú povinnosť vyrovná zamestnávateľ.
Zamestnanec okrem vyplneného vyhlásenia zasiela na miestne príslušný daňový úrad aj Potvrdenie o zaplatení dane, ktoré zamestnancovi doručí zamestnávateľ.

 

Údaje o prijímateľovi:

Obchodné meno (názov): SRRZ – RZ pri Základnej škole Trebišovská 369/10, 040 11 Košice

IČO: 173196170238

 

Tlačivá na stiahnutie:

VYHLÁSENIE o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby – tlačivo bude aj pri vstupe do školy
(do kolónky 16 je potrebné vypísať celý názov; na rok 2022 sú nové tlačivá)

POTVRDENIE o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti

 

 Popis krokov pre venovanie 2% z dane

Zamestnanci:

  1. Požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane.
  2. Vyplňte vyhlásenie o poukázaní 2 % dane. Uveďte vaše meno, rodné číslo, bydlisko a sumu zodpovedajúcu 2% zaplatenej dane.
  3. Najneskôr do 30. apríla 2021 pošlite/doručte formuláre daňovému úradu v mieste vášho bydliska.

Vyplnené tlačivá môžete odovzdať aj hospodárke školy. Ďakujeme.