Geografická olympiáda

V tomto školskom  roku sa školské kolo GEO olympiády uskutočnilo 24.11.2021.

Súťaže sa zúčastnilo v kategórii E:  /8.-9. ročník/ 10 žiakov. Úspešnosť bola 100 %. Kategória F:  /6.-7 ročník/ sa zúčastnilo 6 – 100% úspešnosť. Kategória E:  /5. ročník/- riešili 13, úspešnosť bola 85%.

Úspešným riešiteľom sa stal ten žiak, ktorý zo 100 bodov získal 55 a viac bodov. Pri riešení úloh, žiaci mohli využiť svoje zručnosti v práci s atlasom. Odmenou pre nich bola jednotka v žiackej knižke.

Výsledky geografickej olympiády