Opätovné inštrukcie k obedom

Opätovná výzva – inštrukcie k obedom v školskom roku 2019/2020

  • Zákonný zástupca žiaka prihlasuje dieťa na obed v školskej jedálni formou zápisného lístka.
  • Žiaci budú mať čipy, ktorými sa zaregistrujú ráno pri príchode do školy (pri vrátnici).
  • Žiaci, ktorí nebudú zaregistrovaní (čipnutí), nebudú mať v ten deň obed.
  • V prípade zabudnutia čipu sú žiaci povinní nahlásiť túto skutočnosť v školskej jedálni a to najneskôr do 8.00 hod., aby boli zaregistrovaní a bol im vydaný obed.
  • Ak žiak príde do školy neskôr (napr. návšteva lekára, …) je zákonný zástupca žiaka povinný oznámiť túto skutočnosť v školskej jedálni a to jeden deň vopred, aby mohol byť žiakovi vydaný obed.
  • V prípade choroby alebo neprítomnosti žiaka na vyučovacom procese je potrebné ho odhlásiť 24 hod. vopred, respektíve ráno do 8.00 hod.
  • Ak zákonný zástupca žiaka neodhlási, v tom prípade bude musieť zaplatiť hodnotu obeda v plnej výške.
  • Stratu čipu oznámi ihneď triednej učiteľke.
  • Výška dotácie na stravu od štátu na 2. stupni je 1,20 € a stravná jednotka je 1,23 €. Z tohto dôvodu je potrebné doplatiť 0,03 € na jeden obed. Ročná výška je 6,00 €. Túto sumu rodič vyplatí na celý školský rok na číslo účtu SK43 5600 0000 0005 0466 8004.

Bližsie informácie:
http://www.sjke.sk/trebisovska/