Policajná akadémia

Po minuloročnej úspešnej spolupráci sme sa vrátili k projektu Policajná akadémia pod vedením nadp. Mgr. E. Glovčíkovej z ORPZ v Košiciach, ktorá v rámci prevencie závažných a patologických javov zaškoľuje žiakov tried 5. A a 5. C. Projekt pozostáva z piatich prednášok na témy: 1. Zoznámte sa s našou políciou, 2. Bezpečne na internete, 3. Každý je iný!, 4. Na ceste nie si sám!, 5 . Stop násiliu.

Nadp. Mgr. E. Glovčíková zábavnou formou žiakom približuje prácu polície, zaoberá sa dopravnou výchovou, rizikami virtuálneho prostredia a s tým spojenou kyberšikanou a bezpečným používaním internetu a sociálnych sietí. Na posledných dvoch prednáškach sa venuje rasizmu a domácemu násiliu prijateľným a veku vhodným spôsobom. Žiaci dostanú pracovný zošit, rôzne materiály a ceny a nakoniec dostanú OSVEDČENIA o ukončení policajnej akadémie.

Koordinátorka projektu: Ing. Kassayová Denisa