Svetový deň duševného zdravia

Vážený pedagogický zbor, milí žiaci. 10. októbra, je svetový deň duševného zdravia. Výskyt duševných porúch v populácii stále rastie. Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) popisuje duševné zdravie ako stav psychickej pohody, v ktorom človek:

 • využíva svoje schopnosti,
 • vie zvládať bežné stresy vo svojom živote,
 • je schopný užitočne pracovať,
 • vie byť prospešný pre svoju komunitu a podieľať sa na jej živote.

Prečo hovoríme o duševnom zdraví? Najnovšie štatistiky poukazujú na smutný fakt, že až 15% populácie do veku 18 rokov trpí psychickými poruchami, ktoré majú negatívny dopad na ich osobnostný, sociálny a profesionálny vývin. Zdravie sa kúpiť nedá, treba si ho preto vážiť a žiť takým spôsobom, aby sme neohrozovali samých seba. Nesprávne návyky, stres, zlý životný štýl, nedostatok pohybu a spánku, fajčenie, požívanie alkoholu, prepracovanosť, zlé medziľudské vzťahy a sociálne prostredie, to všetko na nás negatívne vplýva a je hrozbou pre kvalitu nášho života. Vplyvom stresu sa znižuje aj funkcia imunitného systému, je oslabený a teda sme náchylnejší k rôznym ochoreniam.

Problematikou duševného zdravia sa zaoberá aj PSYCHOHYGIENA, alebo „hygiena duše“, ktorá skúma možnosti a spôsoby boja proti duševným chorobám a celkovú prevenciu psychických porúch a zachovania si duševného zdravia. Psychohygiena sa preto netýka len duševne chorých ľudí, ale aj zdravých ľudí, respektíve tých, ktorí sa momentálne necítia byť „fit“. Duševne zdravý, vyrovnaný človek je odolnejší voči telesným chorobám, je optimistickejší a teší sa zo života. Psychohygiena nie je proces jednorazový, je to proces dlhodobý a hlavne cieľavedomý, bez ohľadu na vek, či pohlavie. „Hygiena duše“ poskytuje možnosti pre zlepšenie života a udržanie si dobrého psychického stavu. Dodáva energiu, zvyšuje sebavedomie, motiváciu, výkonnosť a celkový pocit spokojnosti človeka so sebou samým.

Ako sa starať o duševné zdravie?

 1. Pamätajte na svoju pohodu. Zabezpečte si dostatok spánku, čerstvý vzduch a vyváženú stravu.
 2. Pohybujte sa, nájdite si nejakú fyzickú aktivitu, ktorá vás baví a po ktorej je vám dobre.
 3. Doprajte si čas na svoje vlastné myšlienky a pocity. Každý deň si na určitý čas vypnite počítač, telefón a televízor.
 4. Buďte súčasťou nejakej skupiny. Venujte čas ľuďom, s ktorými vám je dobre.
 5. Všetci máme občas zlú náladu. To je prirodzené. Ak však máte zlú náladu niekoľko týždňov, je potrebné vyhľadať pomoc.
 6. Nastavte si dôležité ciele. Zvoľte si také ciele, ktoré vás motivujú, ale nepohlcujú.
 7. Buďte na seba dobrí. Ak ste v ťažkej situácii, dýchajte zhlboka a skúste sa sami sebe prihovoriť tak, ako by ste sa prihovárali dobrému priateľovi.

Ku dňu duševného zdravia bola realizovaná rozhlasová relácia a skupinová práca so žiakmi 8. a 9. ročníka pod vedením školského psychológa.