Policajná akadémia

Po minuloročnej úspešnej spolupráci sme sa vrátili k projektu Policajná akadémia pod vedením npor. Mgr. E. Glovčíkovej z ORPZ v Košiciach, ktorá v rámci prevencie závažných patologických javov zaškoľuje žiakov tried 5. A, 5. B a 5. C. Projekt pozostáva z piatich prednášok na témy: 1. Zoznámte sa s našou políciou, 2. Bezpečne na internete, 3. Každý je iný!, 4. Na ceste nie si sám!, 5. Stop násiliu.

Npor. Mgr. E. Glovčíková zábavnou formou žiakom približuje prácu polície, zaoberá sa dopravnou výchovou, rizikami virtuálneho prostredia a s tým spojenou kyberšikanou a bezpečným používaním internetu a sociálnych sietí. Na posledných dvoch prednáškach sa venuje rasizmu a domácemu násiliu prijateľným a veku vhodným spôsobom. Žiaci dostanú pracovný zošit, rôzne materiály a na záver dostanú OSVEDČENIA o ukončení policajnej akadémie.

Koordinátorka projektu: Ing. Kassayová Denisa