Riaditeľské voľno

V zmysle § 150 ods. 5 Zákona č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) oznamujem, že udeľujem riaditeľské voľno pre žiakov našej školy na 17. apríla 2019 z organizačných dôvodov – organizovanie celokošického metodického dňa organizované mestom Košice pre učiteľov a vychovávateľky (nevyučujú žiadne základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice). V prevádzke nebude ani školský klub detí a ani školská jedáleň.