Riaditeľské voľno

V zmysle § 150 ods. 5 Zákona č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) oznamujem, že udeľujem riaditeľské voľno pre žiakov 1. –  8. ročníka našej školy na 22. marca 2023 z organizačných dôvodov – testovanie žiakov 9. ročníka (T9-2023). V prevádzke nie je ani školský klub detí. Žiaci 1. –  8. ročníka sú z obedov odhlásení.
Peter Fábry – riaditeľ školy