Informácie pre pedagógov

Skupiny ziakov

Učebné osnovy

Doplnok k učebným osnovám

Učebné osnovy – prvá strana

Učebné osnovy – šablóna

Tematické celky – šablóna

Pedagogicko-organizačné pokyny na školský rok 2018/2019

 Plán práce MZ a PK – vzor

 

Štátny vzdelávací program

 Štátny vzdelávací program 1. – 4. ročník (podklady na prierezové témy)

 Štátny vzdelávací program 5. – 8. ročník (podklady na prierezové témy)

 Štátny vzdelávací program 9. ročník (podklady na prierezové témy)

 

Čitateľská gramotnosť

 Vedenie školy ako koordinátor rozvoja čitateľskej gramotnosti

 Slovenská pedagogická knižnica

 Čitateľská gramotnosť na prvom stupni

 Čitateľská gramotnosť na vyučovaní slovenského jazyka a literatúry

 

Cudzie jazyky

 Informácie a podporné materiály k Európskemu jazykovému portfóliu

 Relevantné výstupy projektov ECML

 IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže

 Súťaž „Európska značka pre jazyky“

 

Mediálna výchova

 www.zodpovedne.sk

 www.stopline.sk

 www.ovce.sk

 www.pomoc.sk

Zdravý životný štýl

 Akčný plán prevencie obezity na roky 2015 – 2025