Voľné pracovné miesto – matematika a chémia

V zmysle § 84 zákona NR SR č. 138/2019 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorými sa dopĺňajú niektoré zákony zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pedagogických a odborných zamestnancov.

 

Začiatok pracovného pomeru: február 2022

 

Učiteľ matematiky a chémie

 

Kategória

Učiteľ

 

Podkategória

učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie (učiteľ druhého stupňa základnej školy)

 

Názov a adresa zamestnávateľa

Základná škola

Trebišovská 10

040 11 Košice

 

Kontakt

zstrebke@gmail.com

tel.č.: 055/6424647

 

Kvalifikačné predpoklady

vysokoškolské vzdelanie II. stupňa

kvalifikácia na vyučovanie daného predmetu na 2. stupni

 

Platové podmienky:

V zmysle zákona č. 553/2009 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, v znení neskorších predpisov (6. platová trieda, začínajúci učiteľ + dĺžka praxe podľa predložených dokladov).

 

 

Požadované doklady

– žiadosť,

– životopis,

– súhlas so spracovaním osobných údajov.

 

Všetky doklady je potrebné doručiť poštou, e-mailom, alebo osobne na riaditeľstvo školy.