Pojmové mapy a učenie

Prečo si deti nepamätajú základné informácie?

Častokrát mávajú rodičia pocit, že nerozumejú prečo majú deti problém pochopiť učivu aj keď je vysvetlené dostatočne zrozumiteľne. My deti ešte neovládame stratégie učenia tak ako dospelí, nedokážeme si vytvárať spojenia kľúčových pojmov a vzťahov medzi nimi.

Informácie sú deťom sprostredkované hlavne diktovaním alebo v písomnej podobe, čo je pre nás len množstvo cudzích slov, ktoré si nedokážeme predstaviť. Vyvoláva to v našich hlavách zmätok, kolotoč nesúvisiacich slov v ktorých sa strácame a tak sa na hodinách radšej hráme s perom pod lavicou alebo ,,kecáme“ so spolužiakom.

 

Ako môžeme pomôcť?

Je to úplne prirodzené, že na spôsoby učenia deti neprídu samé, je práve na nás dospelých aby sme ukázali deťom ako sa prirodzene a ľahko učiť.

Dôležité je naučiť deti hľadať v učive zmysel, kľúčové slová, ktoré potom možno prepájať. Na to je výborná tvorba myšlienkových máp. Ak si dieťa nie je schopné utvrdiť v hlave kľúčové pojmy a vzťahy medzi nimi, nemôže na ne ani nabaľovať žiadne ďalšie informácie. Myšlienkové mapy možno využívať pri učení sa vo všetkých predmetoch.

 

Prečo je výhodné učiť sa s pomocou pojmových máp?

 •  sú obrazom preberanej témy v hmotnej podobe, ku ktorej sa môžeme kedykoľvek vrátiť,
 • ľahko zobrazujú prepojenia medzi kľúčovými myšlienkami,
 •  celý obsah je vyjadrený v skratke,
 •  pomáhajú ľahšie a efektívnejšie si zapamätať a opätovne vybaviť osvojené učivo,
 •  vedú k pohľadu na učivo z rôznych strán a uhlov, rôznymi spôsobmi
 • vytvárajú základ pre kladenie otázok, ktoré následne podporujú bádanie a kreativitu

 

Postup tvorby myšlienkovej mapy

Budete potrebovať:

 • čistý bezfarebný nelinajkový papier
 • farebné ceruzky
 • zvýrazňovače
 • skratky,
 • symboly,
 • obrázky (zo starých časopisov alebo si ich môžete aj nakresliť)

1. Prv si napíšeme/nakreslíme do stredu stránky hlavný obrázok, kľúčové slovo, názov témy, ktoré zhrňuje to o čom bude naša pojmová mapa.

2. Hlavné vetvy.

Pre každú myšlienku, súvisiacu s hlavým obrázkom, vytvorte tučnú zakrivenú čiaru, ktorá vychádza zo stredného obrázku. Pomenujte každú z týchto myšlienok a môžete ich tiež znázorniť malým obrázkom, symbolom. Slová musia byť podčiarknuté, týmto podčiarknutím zvýrazňujeme ich dôležitosť podobne ako v klasických poznámkach.

3. Ďalšie vetvenie.

Od každej z týchto myšlienok môžete kresliť ďalšie čiary a rozširovať ich ako vetvy stromu. Tieto vetvy druhej úrovne predstavujú detaily.

4. Vytváranie vzťahov medzi vetvami.

Niekedy sa môže stať, že existujú isté súvislosti medzi jednotlivými vetvami, tie označujeme prerušovanou čiarou.

Príklad najjednoduchších modelov myšlienkovej mapy

Poznáme rôzne druhy pojmových máp

Podľa toho o akej téme bude naša pojmová mapa, rozlišujeme aj rôzne druhy máp.

 •  pavúková pojmová mapa – kreslíme ju tak, že hlavná téma sa nachádza v strede mapy. Pridružené témy kreslíme okolo hlavnej témy.

Môžeme ju použiť napríklad pri téme les. To je hlavná téma, kľúčové slová budú stromy, lesné zvieratá, huby, kvety. Z týchto slov sú ďalšie vetvy už konkrétne pomenovania (stromy- buk, dub, smrek; lesné zveratá – líška, vlk, medveď; a pod.)

 •  hierarchická pojmová mapa – túto používame keď potrebujeme učivo zapísať podľa dôležitosti významu. Najdôležitejšia informácia je umiestnená v hornej alebo spodnej časti mapy.

Využíva sa pri tvorbe rodokmeňa alebo ju možno využiť v slovenčine pre vypísanie všetkých slovných druhov a pod.

 • systémová pojmová mapa – takúto mapu používame keď si robíme poznámky nejakého vývoja alebo rastu.

Môžeš si takto robiť poznámky hlavne v prírodovedných predmetoch. (kolobeh vody, vývinové štádiá a pod.)

Tak a teraz sa môžeš pustiť smelo do učenia, takto sa pri učení zabavíš a naučíš sa všetko dôležité. Pri tvorbe pojmovej mapy použi aj internet, kde si nájdeš ďalšie zaujímavé informácie o ktoré môžeš svoju pojmovú mapu obohatiť.

Najlepšie bude ak si na každý predmet urobíš zvlášť zakladač a všetky pojmové mapy si tam odložíš aby si sa k nim mohol neskôr vrátiť. Pri opakovaní učiva na veľké písomky ti takéto ťaháky veľmi pomôžu pre rýchle zopakovanie si učiva. Držím palce!

 

Naspäť na Zvládneme (aj) to