Zápis do 1. ročníka

Zápis bude prebiehať elektronickou formou. Ak technické možnosti rodiča neumožňujú elektronické prihlásenie, bude v termíne uvedenom na plagáte nižšie prebiehať zápis v priestoroch školy, ale bez osobnej prítomnosti detí za prísnych hygienicko-epidemiologických opatrení. Je nutné ohľadom na danú situáciu preferovať elektronické prihlásenie.

Elektronické prihlasovanie na našej stránke je spustené už teraz, nie je potrebné čakať na termín zápisu.

Overenie údajov poskytnutých zákonnými zástupcami sa uskutoční do dvoch týždňov od ukončenia mimoriadnej situácie (zákonní zástupcovia budú vyzvaní e-mailom).

Ak zákonný zástupca požiada o odklad začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky, súčasť žiadosti zákonného zástupcu, ktorým je odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast a odporučenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie sa nebude pri zápise vyžadovať, ale zákonný zástupca ich doručí dodatočne, najneskôr do štyroch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania.
Žiadosť o odklad povinnej školskej dochádzky – poslať na e-mail zstrebke@gmail.com

 

V prípade otázok nás kontaktujte na e-mail zstrebke@gmail.com.

 

Elektronická prihláška na zápis do prvého ročníka 

Ak ste prihlášku vyplnili a odoslali správne, príde Vám o tom potvrdzujúci e-mail.