Aktualizované podmienky VVP

Zverejňujeme aktualizáciu pokynov výchovno-vzdelávacieho procesu
(hygienicko-epidemiologické podmienky):

Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania v Základnej škole, Trebišovská 10, Košice v školskom roku 2020/2021 – AKTUALIZÁCIA

Príloha 1: Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania v základných školách pre školský rok 2020/2021 MŠVVaŠ SR aktualizácia

Príloha 2: Vyhlásenie návštevníka školy o bezinfekčnosti

Príloha 3: Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti

Príloha 3: Oznam zákonným zástupcom, sprevádzajúcim osobám a deťom