Informácie k postupu žiakov po testovaní

Informácie k postupu žiakov po celoplošnom testovaní

Zákonný zástupca žiaka, ktorého dieťa navštevuje základnú školu predloží po celoplošnom testovaní pri prvom nástupe dieťaťa do základnej školy Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti. Tlačivo tvorí prílohu tohto dokumentu. Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti odovzdá žiak triednemu učiteľovi pred vyučovaním. Žiak, ktorý vyhlásenie neodovzdá sa nebude môcť zúčastniť vyučovania v škole. Tlačivo bude k dispozícii aj na vrátnici školy.

Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti