Preventívny program – budovanie pozitívnej klímy

V mesiacoch október a november žiaci V. A triedy absolvujú preventívny program. Program je zameraný na budovanie pozitívnej klímy v triednom kolektíve pod vedením PaedDr. L. Olajošovej z CPPPaP v Košiciach. Jedná sa o prácu v triede s problémovými vzťahmi na 4 – 5 stretnutiach, kde sa zážitkovými aktivitami žiaci bližšie spoznávajú a riešia vzťahové problémy. Pri aktivitách je prítomná školská psychologička Mgr. B. Rondziková a koordinátorka prevencie Ing. D. Kassayová.